×

×

Aanpakken van randvoorwaarden voor groene chemie

Tot op heden is de ontwikkeling van ondersteunende wet- en regelgeving vooral gericht geweest op de energietransitie. Daar zijn immers het snelst de grootste CO2-besparingen te behalen. Om de klimaatdoelstellingen richting 2050 te kunnen halen, is ook voor circulaire oplossingen in de chemie ondersteunende wet- en regelgeving nodig.

Het platform Groene Chemie, Nieuwe Economie heeft, samen met overheden, financiers en bedrijven een adviserende rol richting beleidsmakers om knelpunten in wet- en regelgeving op te lossen en om tot de juiste randvoorwaarden te komen om de groene chemie tot bloei te laten komen. 

Het eerste thema dat is geagendeerd is de aanpak van de 'Einde Afval Status'.

 ‘Einde-afval-status’

Met steun van Invest-NL verdiept in de problematiek rond de ‘Einde Afval Status’: hoe te komen tot passend beleid en ondersteuning aan ondernemers die met nieuwe reststromen het gebruik van fossiele grondstoffen willen terug dringen. Dit heeft geleid tot drie rapporten.

1. PROBLEEMANALYSE

Eerst hebben we door adviesbureau Ecomatters in kaart laten brengen hoe de belangrijkste hordes rondom recycling genomen kunnen worden. De bevindingen zijn op 17 april 2023 gepresenteerd tijdens de conferentie 'No Time to Waste'. Lees hier het volledige rapport of de samenvatting.

2. MOGELIJKE OPLOSSINGEN

Vervolgens hebben we met de consultants van Rebel mogelijke oplossingsrichtingen uitgewerkt, die we onder hun begeleiding hebben afgetoetst in diverse werksessies met vertegenwoordigers van overheden en bedrijfsleven. 
Lees hier het rapport over de mogelijke oplossingsrichtingen.

3. PLAN VAN AANPAK

Tot slot is Henk Pool van BinGo Results hiermee aan de slag gegaan om een oplossingsstrategie en plan van aanpak te ontwerpen op basis van de bouwstenen en bevindingen van Rebel. We trekken hierbij de kaart van certificering als voorloper op Europese wet- en regelgeving.
Lees hier het rapport over het plan van aanpak.

De rapporten van Rebel en BinGo Results zijn tijdens het jaarevent van 7 november 2023 overhandigd aan Gabriëlle Sogelée van het ministerie van I&W en aan Jacqueline Vaessen van de Topsector Chemie.