×

×

Vervolg aanpak Einde Afval Status

30-05-2024

Einde Afval is een complex onderwerp waar GCNE al enige tijd haar tanden in zet. Vorig jaar hebben we gewerkt aan een probleemanalyse en oplossingsrichtingen uitgewerkt en een plan van aanpak opgeleverd. Het creëren van het uniforme format voor zelfbeoordeling is een concrete vervolgstap uit dit plan van aanpak, die we oppakken in samenwerking met InvestNL, Van Waarde, Unie van Waterschappen en VNO-NCW.

Eind april vond een gezamenlijke werksessie plaats in Kasteel de Schaffelaar om verder invulling te geven aan het uniforme format voor zelfbeoordeling van de ‘Einde Afval Status’. We kijken met veel plezier op de werkbijeenkomst terug. Met een deelname van 24 (industrie)partijen, was de bijeenkomst goed bezocht en concluderen we na afloop een aantal zaken:

  • De noodzaak om aan de slag te zijn met een uniforme aanpak voor zelfbeoordeling, langs de lijn die we ingezet hebben, wordt door een groter meerderheid van de deelnemers als nuttig ervaren;
  • Een grote meerderheid van de deelnemers vond de concepten van de inhoudsopgave voor de zelfbeoordeling als ook de procesflows van de risicobeoordeling voor mens en milieu die er lagen, een goed startpunt voor een uniforme aanpak;
  • Een grote meerderheid van de deelnemers gaf aan een bijdrage te willen leveren aan de verdere ontwikkeling van de uniforme aanpak.

Deze conclusies zijn veelbelovend. Met de input die we opgehaald hebben tijdens de bijeenkomst, hebben we de eerste concepten van de inhoudsopgave voor de zelfbeoordeling als ook de proces flows van de risicobeoordeling voor mens en milieu die voorlagen verrijkt. De inhoudelijke robuustheid van deze aangescherpte proces flows en toelichting wordt in de komende periode versterkt. Bovendien wordt in de zomerperiode een strategie geformuleerd voor opschaling van de uniforme aanpak, zodat de aanpak ook breed gedragen wordt en de uniformiteit ervan zijn vruchten kan afwerpen.

Enkele quotes van de deelnemers:

Eric de Vries van de HVG-Groep: "een uniform en breed gedragen zelfbeoordeling van de Einde Afval Status is noodzakelijk voor nieuwe initiatieven binnen de Groene Chemie. Het helpt HVC om samen met zijn ketenpartners sneller stappen richting een circulaire economie te zetten.”

Emma van Dobben van Aqua Minerals: "het risico voor mens en milieu kan sterk verschillen per gerecycled product. Om het risico in te schatten kan er kennis nodig zijn over mogelijke verontreinigingen, wetgeving, laboratorium analyses, risicoanalyses, enzovoorts. Er is nog geen toolkit voor bedrijven die ze helpt deze vraag over de risico’s te beantwoorden. Met de uniforme aanpak voor zelfbeoordelingen willen we daar verandering in brengen. Bedrijven krijgen zo een hulpmiddel hoe ze met dit complexe vraagstuk kunnen omgaan.”

Voor een overzicht van de eerder analyses en rapportages klik hier.