×

×

Nieuwe kansen in nieuwe ketens

Alleen door maximaal in te zetten op het gebruik van hernieuwbare grondstoffen en op de toepassing van nieuwe, op groene elektriciteit gebaseerde processen kan de chemische maaksector de klimaatdoelen van 2050 behalen.

Met name de transitie van fossiele grondstoffen naar hernieuwbare vraagt om vergaande organisatorische aanpassingen binnen de sector. Producenten moeten gaan samenwerken met nieuwe leveranciers, zoals partijen uit de agrifoodsector, de (high tech)-maakindustrie en recyclebedrijven. Dit vraagt om nieuwe ketens met nieuwe karakteristieken. Daarbij komt dat deze transitie vaak geïnitieerd wordt door tech-starters met nog beperkte slagkracht.

Om de nieuwe innovatieve spelers te ondersteunen, ondersteunt het platform Groene Chemie, Nieuwe Economie hen bij de vorming van de nieuwe ketens en bij het opschalen van hun innovatieve technologieën.

Activiteiten

Deze ondersteuning wordt concreet vormgegeven door onder meer participatie in groeifondsen en voorstellen voor groeifondsen. Actueel is het goedgekeurde groeifonds programma Biobased Circular. Deze aanvraag is ingediend door de Stichting Groene Chemie, Nieuwe Economie en TKI Agri&Food via de departementale route met het ministerie van EZK.

Ook is GCNE betrokken bij de groeifondsprogramma's van:

Daarnaast wordt participatie gezocht in andere nationale en Europese fondsen binnen verschillende vernieuwingsroutes.

Ook vindt ondersteuning plaats van de opschaling van veelbelovende gamechangers via het Accelerator programma.