×

×

Voor een nieuwe economie is nieuw beleid nodig

17-01-2024

Met het programma werken we aan een nieuwe economie, duurzaam met andere grondstoffen en nieuwe businessmodellen. Voor deze duurzame economie zijn wel passende randvoorwaarden nodig. De focus ligt in 2024 op Einde Afval Status en een Gelijk Speelveld, geeft programmaleider beleid Björn Koopmans aan.

Einde Afval

Vorig jaar hebben we de einde afval problematiek grondig geanalyseerd en samen met stakeholders oplossingsrichtingen bedacht. Komend jaar willen we werken aan een systeem van vrijwillige certificering. Een dergelijk systeem moet bijdragen aan het onderbouwen, uniformiseren en op termijn ook standaardiseren van de dossieropmaak door de betrokken bedrijven. Dit in afwachting van geharmoniseerde Europese einde afval criteria rond o.a. recycling van plastics en aanvullend op de inspanningen van het Rijk met webtoets, handreikingen, uitwisseling met de regionale omgevingsdiensten over rechtsoordelen.

Belangrijk uitgangspunt bij het opzetten van dit systeem is ketensamenwerking , minstens tussen de verwerker en de afnemer van de ‘grondstof’. Meer specifiek gaan we het eerste kwartaal verkennen hoe we een dergelijk systeem kunnen opzetten. In essentie zijn er twee pistes: ofwel werken één of meerdere certificeerders dit uit eigen beweging uit om hun dienstenportfolio uit te breiden, ofwel groeperen bedrijven zich en zetten een tender uit om dit door certificeerders te laten uit te werken.

SAVE THE DATE: In het kader van de Moonshot PHA plannen we op 23 april een event om de opzet van een vrijwillige certificeringssysteem te bespreken.

Gelijk Speelveld

Biogebaseerde en circulaire grondstoffen kunnen nog niet concurreren met fossiele grondstoffen, laat staan met de kostenefficiënte installaties die ze verwerken. Bovendien drijft het actuele klimaatbeleid producenten van die alternatieven naar de toepassing als energiedrager. Waardevolle grondstoffen worden hierdoor letterlijk verbrand. Dat leidt er op zijn beurt toe dat de veel hoogwaardiger inzet in de ontwikkeling en productie van duurzame materialen achterblijft. Het speelveld tussen fossiel en niet-fossiel, en tussen fuels en feedstock, is dus verre van gelijk. Het gaat duidelijk om een complexe problematiek, want we zitten in een transitie. Fossiel kan je niet van vandaag op morgen afvoeren en vergt nieuwsoortige installaties; het gebruik van biofuels kan ook een impuls geven aan de markt van biogebaseerde materialen.

Komend jaar gaan we benutten om te analyseren waar Nederlandse groene chemiebedrijven tegen aan lopen en hoe we vanuit GCNE kunnen bijdragen tot het gelijktrekken van dit speelveld. We dragen daarom graag bij het initiatief van het Rijk om te komen tot een Europees maatregelenpakket voor duurzame industriële koolstof.

CALL FOR ACTION: we zoeken partners (bedrijven, kennisinstellingen, andere organisaties) die inhoudelijk en/of financieel willen bijdragen aan dit dossier.  

Voor meer informatie neem contact op met Björn Koopmans.